VogelMarkt.net

advertenties: 4982
De website voor vraag en aanbod op het gebied van vogels!
Homepage Aanmelden

Inloggen

herinner mij?
algemene voorwaarden

Gelieve deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Door zich toegang te verschaffen tot deze website, door deze te bezoeken of door er gebruik van te maken bent u gebonden door en stemt u in met de hierna vermelde algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn vatbaar voor wijzigingen.

De "website" betekent: deze website zoals openbaar gemaakt door aWebsheep gevestigd te Utrecht, op initiatief van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) gevestigd te Bergen op Zoom, verder genoemd ìde beheerderî.

Deze website bevat tevens links naar websites van derden; websites van derden kunnen links naar deze website bevatten. Dergelijke websites zijn door de beheerder niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De beheerder wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Het feit dat een link wordt gecreÎerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten, dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat de aWebsheep de producten of diensten, die worden aangeboden op die website, goedkeurt of aanbeveelt.

De beheerder heeft de door gebruikers geplaatste advertenties niet beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en actualiteit. Het feit dat een advertentie op de website staat betekent niet, dat de beheerder de producten en diensten van een derde aanbeveelt of goedkeurt. De beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijk indien een gebruiker een advertentie plaatst, welke strijdt met algemeen aanvaarde waarden en normen, welke in strijd is met de Nederlandse wetgeving en welke mogelijk een afbeelding bevat waarop anderen dan adverteerder rechten kunnen doen gelden.

Advertenties op deze site moeten tenminste voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. advertenties moeten betrekking hebben op vraag en aanbod van vogels en/of goederen binnen de vogelsport en passen binnen de doelstelling van de NBvV
b. advertenties moeten de naam van de inzender weergeven; anonieme advertenties of advertenties met kennelijk gefingeerde namen zijn niet toegestaan. Vermelding van de naam van een website is geoorloofd mits deze website expliciet de naam, het adres en de woonplaats van de eigenaar vermeld.
c. Advertenties en de bij de advertenties geplaatste afbeeldingen mogen niet in strijd zijn met het welzijn van de vogels. Als uitvloeisel hiervan worden
advertenties van met de hand grootgebrachte vogels geweigerd evenals advertenties waarin nog niet zelfstandige vogels ter verkoop en/of ruil worden aangeboden.
d. Dezelfde of nagenoeg dezelfde advertentie mag slechts ÈÈnmaal in ÈÈn rubriek worden geplaatst.
e. Advertenties waarin beschermde vogels worden aangeboden moeten onderstaande gegevens bevatten:
De adverteerder is verplicht zijn eigen kweeknummer bij de persoonlijke gegevens te vermelden; het kweeknummer is dan te zien in de advertentie.
Van elke te koop aangeboden beschermde vogel moet het kweeknummer, de naam van de organisatie en het land van herkomst van de ring worden vermeld.

f. Daar waar dat redelijkerwijs mogelijk is moet de adverteerder er voor zorgen dat aangeboden vogels of artikelen in ÈÈn advertentie komen te staan.

Er zal voortdurend toezicht op de site uitgeoefend worden om er voor te zorgen dat deze niet op een oneigenlijke manier en in strijd met deze algemene voorwaarden gebruikt wordt. Advertenties, die hieraan niet beantwoorden zullen zonder kennisgeving verwijderd worden.

De inhoud van de website kan zonder nadere aankondiging wijzigen.

De beheerder spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen. De beheerder staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van het gebodene.
De beheerder aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te verbeteren. De beheerdert wijst iedere aansprakelijkheid ter zake van de hand. Aan de op de website geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De beheerder staat er tevens niet voor in dat de website foutloos of onafgebroken functioneert.

De informatie en het materiaal op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en merkrechten, die in het bezit zijn van of waarop een aanspraak wordt gemaakt door de beheerder of derden. U krijgt geen gebruiksrecht met betrekking tot die informatie en dat materiaal, behoudens voor zover dat nodig is om online kennis te nemen van de website.
Het is niet toegestaan deze informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren of te verkopen of op welke wijze ook aan derden ter beschikking te stellen, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van de beheerder.

De kans op misbruik door derden van dataverkeer van vertrouwelijke persoonlijke gegevens worden door de gekozen werkwijze en opzet van de website tot een minimum te beperkt. De beheerder aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid te dezer zake.

Als bezoeker of gebruiker van deze website, gaat u ermee akkoord dat de beheerder persoonlijke gegevens, die op u betrekking hebben, vastleggen en verwerken voor de volgende doeleinden:
ï het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
ï het door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers te Bergen op Zoom verwerken van persoonsgegevens voor doeleinden met betrekking tot ledenwerving.
ï het door aWebsheep te Utrecht verwerken van gegevens ten behoeve van het doen van eventuele passende aanbiedingen
De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van de medewerkers van de beheerder.

Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op uw site weer te geven. Met de DART-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven ten behoeve van de gebruikers van deze website op basis van hun bezoek aan deze website en/of andere website op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

De beheerder kan deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Op deze website en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Utrecht 28 april 2004
Aangepast op 15 oktober 2016.