Gelieve deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Door zich toegang te verschaffen tot deze website, door deze te bezoeken of door er gebruik van te maken bent u gebonden door en stemt u in met de hierna vermelde algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn vatbaar voor wijzigingen.
De "website" betekent: deze website zoals openbaar gemaakt door aWebsheep gevestigd te Utrecht, , verder genoemd “de beheerder “.
Deze website bevat tevens links naar websites van derden; websites van derden kunnen links naar deze website bevatten. Dergelijke websites zijn door de beheerder niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De beheerder wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten, dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat de aWebsheep de producten of diensten, die worden aangeboden op die website, goedkeurt of aanbeveelt.
De beheerder heeft de door gebruikers geplaatste advertenties niet beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en actualiteit. Het feit dat een advertentie op de website staat betekent niet, dat de beheerder de producten en diensten van een derde aanbeveelt of goedkeurt. De beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijk indien een gebruiker een advertentie plaatst, welke strijdt met algemeen aanvaarde waarden en normen, welke in strijd is met de Nederlandse wetgeving en welke mogelijk een afbeelding bevat waarop anderen dan adverteerder rechten kunnen doen gelden.
Advertenties op deze site moeten tenminste voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Advertenties moeten betrekking hebben op vraag en aanbod van vogels en andere huisdieren en/of hieraan verwante goederen. 
 2. Advertenties moeten de naam van de inzender weergeven; anonieme advertenties of advertenties met kennelijk gefingeerde namen zijn niet toegestaan. Vermelding van de naam van een website is geoorloofd mits deze website expliciet de naam en de woonplaats van de eigenaar vermeld. 
 3. Advertenties en de bij de advertenties geplaatste afbeeldingen mogen niet in strijd zijn met het welzijn van de vogels en andere dieren. Als uitvloeisel hiervan worden advertenties van met de hand grootgebrachte vogels geweigerd evenals advertenties waarin nog niet zelfstandige vogels of andere dieren ter verkoop en/of ruil worden aangeboden.
 4. De door u geüploade foto's zijn of uw eigendom of kunnen vrij van rechten worden gebruikt. Plaatsing van foto's door een adverteerder/gebruiker, die niet aan deze voorwaarden voldoen is niet toegestaan. Bij constatering ervan wordt de advertentie verwijderd. Eventuele kosten die voorvloeien uit fotograven,belanghebbende en andere partijen die auteursrecht claimen worden op u verhaald, VogelMarkt.net is er daar niet verantwoordelijk voor.
 5. Dezelfde of nagenoeg dezelfde advertentie mag slechts éénmaal worden geplaatst. 
 6. Advertenties waarin beschermde vogels worden aangeboden moeten onderstaande gegevens bevatten:
  De adverteerder is verplicht zijn eigen kweeknummer bij de persoonlijke gegevens te vermelden; het kweeknummer is dan te zien in de advertentie.
  Van elke te koop aangeboden beschermde vogel moet het kweeknummer, de naam van de organisatie en het land van herkomst van de ring worden vermeld.
 7. Per gebruiker is slechts 1 account toegestaan.
 8. Daar waar dat redelijkerwijs mogelijk is moet de adverteerder er voor zorgen dat aangeboden vogels of artikelen in één advertentie komen te staan.
 9. Advertenties mogen niet in strijd zijn met Nederlands en Europees recht.

Er zal voortdurend toezicht op de site uitgeoefend worden om er voor te zorgen dat deze niet op een oneigenlijke manier en in strijd met deze algemene voorwaarden gebruikt wordt. Advertenties, die hieraan niet beantwoorden zullen zonder kennisgeving verwijderd worden.
De inhoud en opzet van de website kan zonder nadere aankondiging wijzigen.
De beheerder spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen. De beheerder staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van het gebodene.
De beheerder aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te verbeteren. De beheerder wijst iedere aansprakelijkheid ter zake van de hand. Aan de op de website geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De beheerder staat er tevens niet voor in dat de website foutloos of onafgebroken functioneert.
De informatie en het materiaal op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en merkrechten, die in het bezit zijn van of waarop een aanspraak wordt gemaakt door de beheerder of derden. U krijgt geen gebruiksrecht met betrekking tot die informatie en dat materiaal, behoudens voor zover dat nodig is om online kennis te nemen van de website. 
Het is niet toegestaan deze informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren of te verkopen of op welke wijze ook aan derden ter beschikking te stellen, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van de beheerder.
De kans op misbruik door derden van dataverkeer van vertrouwelijke persoonlijke gegevens worden door de gekozen werkwijze en opzet van de website tot een minimum te beperkt. De beheerder aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid te dezer zake.
Als bezoeker of gebruiker van deze website, gaat u ermee akkoord dat de beheerder persoonlijke gegevens, die op u betrekking hebben, vastlegt en verwerkt om u in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van de diensten van deze website.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van de medewerkers van de beheerder.
Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op uw site weer te geven. Met de DART-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven ten behoeve van de gebruikers van deze website op basis van hun bezoek aan deze website en/of andere website op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

Lees hier hoe Google met uw gegevens omgaat:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl

De beheerder kan deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
Op deze website en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Utrecht 28 april 2004
Laatstelijk aangepast op 1 mei 2019